Hormonálna antikoncepcia zabíja týždňové embryo

Žena má právo na výber z viacerých alternatív a nesmú jej byť odmietnuté ani zamlčané informácie o tom, že antikoncepčný prostriedok (každá hormonálna antikoncepcia a vnútromaternicové teliesko), ktorý jej lekár predpisuje, môže spôsobiť zabitie nového počatého života. Ústava SR v čl. 26 garantuje právo na informácie. U spomínaných prostriedkov ide o mechanizmus fungujúci na hormonálnej báze, pričom sa mení výstelka maternice, aby nebolo možné uhniezdenie embrya. Ďalšími mechanizmami je aj zabránenie ovulácie, či vstupu spermií do kŕčku maternice zahustením hlienu. Účinok hormonálnych antikoncepčných prostriedkov je založený na spolupôsobení týchto faktorov, pričom každý jeden z nich môže zlyhať, nakoľko žiaden z týchto antikoncepčných prostriedkov nie je stopercentný.

 

Niekoľko štúdií zhrnutých v článku American Medical Association od autorov: Larimor, Walter L., MD, a Standford Joseph B.,MD, MSPH: Postfertilization Effects of Oral Contraceptives and Their Relationship to Informed Consent, Arch Fam Med/Vol. 9, Feb 2000, str. 9: 126-133, uvádza frekvenciu výskytu ovulácie a oplodnenia vajíčka a následného jeho zabitia formou zabránenia jeho uhniezdenia v maternici.

  • Kombinované hormonálne tabletky majú mieru oplodnenia 1.7 % za cyklus a

  • Progestinové hormonálne tabletky majú mieru oplodnenia 33 % a 65 % za cyklus.

 

Z 18 hormonálnych antikoncepčných prostriedkov registrovaných v SR všetky pôsobia aj týmto mechanizmom, ktorý je síce naznačený v „súhrne charakteristických vlastností“ pre farmakológov (viď tabuľka „Prehľad informovanosti o účinku hormonálnej antikoncepcie, zabíjajúcej ľudské embryo“), ale zväčša nie v príbalových letákoch pre pacientky. Len 5 z nich má tento efekt uvedený aj v príbalovom letáku pre pacientky! Z týchto 2 prostriedky sú založené výlučne na tomto mechanizme, keďže ide o postkoitálnu antikoncepciu, či „tabletku deň po“. Vnútromaternicové teliesko funguje rovnako na tomto princípe. Treba poznamenať, že tie príbalové letáky, ktoré tento účinok naznačujú, zamlčiavajú fakt, že ide o týždňové ľudské embryo, keď ho redukujú len na „oplodnené vajíčko“, o ktorom sa dá hovoriť azda len v prvých hodinách fertilizácie. Potom ukončení fertilizácie (do 24 hodín) embryo je diametrálne odlišné od vajíčka.

 

Tehotenstvo začína oplodnením vajíčka spermiou, keď sa kontinuálne a samopotenciálne začína vyvíjať nový ľudský život s novou genetickou informáciou odlišnou od matkinej. Toto nové embryo putuje do maternice, kde sa na 6-10. deň uhniezďuje, čo trvá ešte týždeň. Pre ďalší rast potrebuje maternicu. Extrémne citlivé testy, ktoré nie sú dostupné v bežných laboratóriach, vedia ešte pred uhniezdením embrya detekovať hCG (Human Chorionic Gonadotropin = hormón tehotnosti), ktorý sa začína vylučovať z maternice do krvného obehu ešte pred uhniezdením embrya v maternici. (Zdroj: http://babymed.com/faq/Content.aspx?13508)

 

Medzinárodná federácia gynekológov a pôrodníkov FIFO účelovo predefinovala pojem tehotenstvo“ tak, že vraj začína až po uhniezdení embrya v maternici. Výrobcovia hormonálnych antikoncepčných prostriedkov tak môžu tvrdiť, že tieto prostriedky nespôsobujú potrat, či umelé ukončenie tehotenstva. Táto stratégia, ako aj formulácie charakteristiky mechanizmov fungovania týchto antikoncepčných prostriedkov v príbalovom letáku pre pacientky, majú jasný zámer, odoprieť tieto zásadné informácie, na ktoré má základné ľudské právo.

 

Gynekológia a pôrodníctvo - učebnica pre lekárske fakulty, Osveta, 1989, vedúci autorského kolektívu – prof. MUDr. Anton Ponťuch CSc., na str. 227 uvádza túto definíciu: fyziologická tehotnosť sa začína oplodnením vajíčka“. Je jasné, že zákonodarca v roku 1986 pri poslednej novelizácii zákona o umelom prerušení tehotenstva považoval za tehotnosť aj obdobie pred implantáciou, počnúc fertilizáciou. Je nesporné aj na základe vedomosti z oblasti asistovanej reprodukcie, že nový život začína oplodnením vajíčka spermiou, a odborne sa mu do 8. týždňa tehotenstva hovorí embryo. Ak sa ono neuhniezdi v maternici, v čom mu dnes môže byť zabránené aj hormonálne/chemicky prostredníctvom spomínaných tzv. antikoncepčných prostriedkov, ide o zmarenie nového počatého života.

 

Definíciu tehotenstva od počatia, fertilizácie sa dnes učia na lekárskych fakultách študenti v učebnici gynekológie Gynekologie a porodnictví, Gerhard Martius et all, 1996, str. 41: Tehotenstvo začína splynutím spermatozoa s oocytom, ktorý je v priebehu ovulácie uvoľnený z vaječníka. Tento proces sa odohráva v ampulárnej časti vajcovodu.” Dokonca priemysel asistovanej reprodukcie používa pojem predimplantačná strata tehotenstva“, keď je neplodnosť spôsobená neschopnosťou embrya uhniezdiť sa v maternici pre najrôznejšie dôvody. (Napr. http://www.illinoisivf.com/recurrent-pregnancy-loss/pre-implantation.html).

 

Z hľadiska etiky ide však o kvalitatívny rozdiel, keď dôjde k svojvoľnému potrateniu embrya alebo je smrť účelovo vyvolaná prostriedkom, ktorý má zabrániť rastu a životu tohto nového človeka.